Kölyöksziget
.
 
Menü
 
Iskolaotthon
 
Kedvencek
 
Válassz!
"KI" a kedvenc rajzfilm figurád?

SHREK
VUK
DONALD
GARFILD
SCOOBY-DOO
BARBI
MICI MACKÓ
STUART LITTLE kisegér
KISVAKOND
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Hírek, események
Hírek, események : Nevelési-oktatási program

Nevelési-oktatási program

A tantárgyakról

Az iskolaotthonos oktatás elsődleges célja a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztése a játék és a tanulási idő célszerű felhasználásával.

A tanulók 8.00 - 16.15 óráig tartózkodnak az iskolában. Ez alatt az idő alatt játékos tanulással sajátítják el a tananyagot, amit a gyakorló órák készségfejlesztő feladatai segítenek.

Otthonos környezetben, barátságos, jó hangulatban töltik a napot, ahol minden feladatot elvégeznek, így az iskolai tanulás után nincs szükség otthoni gyakorlásra. A családnak lehetősége van programokat szervezni, az időt együtt eltölteni.

A tankönyveket és füzeteket csak hétvégére viszik haza, de a szülőknek hét közben is módjában áll átnézni a gyermek aznapi munkáját.

Gyermekkönyvekkel és gyermekfolyóiratokkal segítjük a megfelelő szövegértés kialakulását.

A játékidőkben a szabad játékon kívül, szervezett fejlesztő játék is történik, amely elősegíti a tananyag rögzítését, és differenciált foglalkoztatást biztosít. A megfigyelőképesség, kézügyesség-, hallás-, emlékezet- és mozgásfejlesztés terén játékos feladatokkal és készségfejlesztő eszközökkel motiváljuk a tanulókat.

Fontos feladat az önálló ismeretszerzés és kreativitás kialakítása.

Érdeklődésüket és nyitottságukat iskolán kívüli programokkal (könyvtárlátogatás, mozi látogatás, tanulmányi séta, osztálykirándulás, környezetvédelmi központ, tanösvény megtekintése, múzeumlátogatás ) tartjuk fenn, melyek során a közösség formálása is nagy szerepet kap.

A matematika oktatás elsődleges feladata, hogy az év végére, minden tanuló tegyen eleget a minimum követelményeknek.

Az általános készségek (megfigyelőkészség, hosszú-és rövid távú emlékezet, finommotorika, a saját testen való tájékozódás, térben és síkban való tájékozódás) fejlesztése mellett a matematikai szókincs, szaknyelv elsajátítása, használata, logikus gondolkodás fejlesztése a cél.

Az előkészítő időszakban tájékozódó és előkészítő munka folyik, melyet matematikához kapcsolódó színezők, fénymásolt feladatlapok segítenek.(pl. Főfai Attiláné - Bánfalvy Zsuzsanna: Ezt már tudom! )

Ki kell alakítani a matematikaórák munkarendjét, könyvek, füzet, tolltartó, matematikai eszközök helye a padon, használatuk, pontos munkavégzés, utasítások betartása, önellenőrzés.

Ebben az időszakban történik a számjegyírás előkészítése a vonalak, számjegyelemek gyakoroltatásával.

Ehhez használt másolt feladatok: pl. Forgács Tiborné: Előírt matematika gyakorlófüzet 1. osztály, illetve az udvaron krétával betonra írás.

Ezek után a számfogalom kialakítása történik lehetőleg sok manuális feladattal és a napi tevékenységek folyamán gyakorolva. (A számjegy az ujjkép, a számkép egyeztetése)

Az összeadás és kivonás műveletének elsajátítása nagyon fontos. Először tízes átlépés nélkül, majd átlépéssel.

 A gyakorláshoz használható: pl. Mecki süni és társai társasjáték, ABAKUSZ,  különböző másolt lapok pl. SULI-KEZDŐ gyakorló füzet/ számolás és számtan/; Számolgató 1. 2. matematikai foglalkoztató füzet 1. osztályosoknak.

Különböző tevékenységekkel, tapasztalás útján ismerkednek meg a hosszúság, űrtartalom, a tömeg és idő mérésével.

Manipulatív tapasztalatok útján szereznek benyomást a geometria alapfogalmairól.

A tanórákon és a gyakorló órákon olyan feladatokat is kapnak a tanulók, amelyekkel személyre szabottan fejleszthetők.    

 

 

 

 

 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása során nagy hangsúlyt kap a szép értelmes magyar beszéd használatára való nevelés. Az érdekes mesék, versek hallgatásával, olvasásával az olvasási kedv felébresztése, az olvasás megszerettetése a cél. Az olvasás tanítása hangoztató – elemző - összetevő módszerrel történik. A tantárgyi követelményeket úgy teljesítik a tanulók, hogy a különböző témakörökhöz kapcsolódóan –az osztály összetételének megfelelően – képességfejlesztő munkafüzetekből, könyvekből válogatva, feladatlapokkal biztosítható a tananyag elsajátítása.

Olvasás:

Előkészítő időszak: A beszédfejlesztés, mesemondás a szorongásoldás ujjbábokkal, kesztyűbábokkal történik. Kapcsolatteremtéshez, ismerkedéshez, iskolai szokásokhoz, köszönésekhez, tanszerek egyeztetéséhez, órarendi jelekhez jól használható a drámajátékos megoldás, ami játéknak tűnik még, de már tanulás. A beszédművelést – magánhangzók, mássalhangzók tiszta kiejtését, a helyes beszédlégzést, artikulációt – minden órán fejleszteni kell, népi mondókák, találós kérdések, versek, mozgásos, játékos ritmizálásával.

Felhasználható: Montágh Imre: Mondd ki szépen!

                           Várhidi Attila: Játsszunk színházat!

                           Tanítás-tanulás (szakmódszertani folyóirat 2005. szeptember)

 

Betűtanítási időszak: A szóolvasást, szókincsbővítést, mondatalkotásokat kellőképpen motiválják a készségfejlesztő játékeszközök.

Betűkártyák, memóriakártyák (betűk felismerése)

Legkedveltebb szójátékom (társasjáték- szókincsfejlesztéshez)

Képes történetek – és ezután? (mondatalkotásokhoz)

Teknős PUZZLE (kisbetűk felismerése, szóalkotás)

 

A szövegértés fejlesztő gyakorlatokat már ebben az időszakban el kell kezdeni. (rajzok, egyeztetések, kiegészítések, rejtvények)

Felhasználható: Nagy Emese: Jó játék a tanulás (játékos foglalkoztató füzet)

                           Meixner Ildikó: Ábécéház

                           Arany ábécé (gyakorló olvasókönyv

 

Szövegolvasás:

Az „Itt van a tél” című témakörben történik az áttérés a szótagolásról a folyamatos olvasásra, de ez a gyerekeknél nem egy időben zajlik le. Akinek külön segítségre van szüksége ahhoz, hogy megtanuljon olvasni, a következő könyvből választhatók a megfelelő feladatok:

Dr. Gósy Mária és Laczkó Mária: Varázsló (olvasási nehézségek felismerése, olvasásfejlesztés)

Kiemelt feladat az időjárás és a természet változásainak megfigyeltetése, szavak, szövegrészletek értelmezése szövegösszefüggésben, kérdések megválaszolásával.

„Meséről mesére…”: Mesedramatizálás, mesesarok kialakítása jutalommese olvasásakor, értő olvasás fejlesztése a fontos.

Felhasználható: Csikósné Monostori Erzsébet – Jerneiné Mezey Klára: „Meséről mesére”

                          /munkafüzet a szövegértés fejlesztésére/

                           Csukás István: A téli tücsök meséi

                           Betűfaló (gyakorló olvasókönyv)

Látogatás az iskolai könyvtárba és a városi Németh László Gyermekkönyvtárba.

 

„Víg tavasz, virághintő”: Készülődés az anyák napi műsorra. Minden tanuló tanul verset differenciáltan, a képességeinek megfelelő terjedelemben.

Felhasználható: Árnyékfogó /gyermekversek 2005/

                          Nyár, nyár napsugár /versek, mondókák népszokások/

                          Anyák napjára /versek, elbeszélések, jelenetek/

 

„Barátaink: az állatok, a fák, a virágok”: Az olvasástechnika fejlettsége ekkorra lehetővé teszi, hogy a gyermekmagazinokat önállóan is olvassák. A természet szeretetére és védelmére való neveléshez is sok szöveget található benne.

Felhasználható: Játékos ismeretterjesztő gyermekmagazinok: Buci Maci, Tappancs, Tudorka

 

„A család”: Nagyon fontos a szociális képességek fejlesztése, érzelmek kifejezése mimikával, mozdulattal, együttműködés a társakkal, szerepjátékok.

Felhasználható: Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?!

                          /szó-hang-gesztus/

                          Weöres Sándor: Bóbita (verseskötet)

„Koszorús nyár, kalászdöntő”: Az önálló tanulás képességét kell fejleszteni továbbra is, gyakorolni az önálló feladatmegoldás technikáját. Megismerkednek az Ablak-Zsiráf gyermeklexikonnal, de csak a következő tanévben használják majd rendszeresen.

Felhasználható: Esztergályos Jenő: Oktatójátékok kisiskolásoknak

 

Írás:

Az olvasástanítás támogatja az írás folyamatát, az írás minden esetben visszahat az olvasási készség fejlődésére, ezért követi az olvasás órát az írás óra

Előkészítő időszak: Az írástanulás technikai alapozása során a füzet és az írószerek helyes használatának gyakorlása történik. Finommozgásokat, mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatokhoz színezési, forma felismerési, vonalvezetési gyakorlatokhoz fénymásolatokat kapnak, képességfejlesztő munkafüzetekből:

Újvárosi Sándorné: Játékos képességfejlesztés

Piros Balázsné Pozdora Enikő: Ki rajzol ilyet? Majd megmondom, milyet!

Szakácsné Kupeczki Éva: Lánc, lánc, lánc…

 

Írott kisbetűk tanítása:

Az íráskészség megalapozásánál a fokozatosságelvét kell betartani: betűszintű feladatok, szótag és szószintű feladatok, mondatszintű feladatok.

A tollbamondást már a betűelemek írásakor elkezdik, majd fokozatosan nehezítjük a mondatírásig.

Az emlékezetből való írást mindig frontális osztálymunkával kell előkészíteni.

Felhasználható: J vagy ly – helyesírási gyakorlófüzet alsó tagozatosok részére.

 

A nagybetűk írása:

Mivel az „újszerűség” hatása ekkorra már megszűnik a betűírás során, ezért gondolkodtató, tréfás feladatokkal motiválhatjuk a tanulókat. (szójátékok, tréfás mondatalkotás, rejtvények, nevek gyűjtése, hibajavító gyakorlatok)

A helyesírás gyakorlása minden témakörben folyamatosan történik. A tanév végére a tanulók ismerik és használják a magyar ábécé kis és nagy betűinek írott alakjait. Jelölik a mondatkezdést és zárást, másolnak írott és nyomtatott mintáról is.A begyakorolt szókészletben alkalmazzák a szókezdő nagybetűt, a j hang kétféle jelölését(j, ly), ékezetek jelölését.

Felhasználható: Sárosy Józsefné – Szabó Balázsné: Tanuljunk magyarul!

 

Technika:

Elsősorban olyan munkákat készítenek a tanulók, a mozgáskoordinációt fejlesztjük, figyelni kell a finommozgás gyakorlására, amii az írástanulást is elősegíti.

A munkadarabok elkészítése során fejlődik problémamegoldó gondolkodásuk, fantáziájuk. Úgy kell irányítani a tanulókat, hogy a kézügyességük fokozatosan fejlődjön, a kreativitásukat megőrizzük. Az origami során fejlődik a szem-kéz koordinációjuk, figyelmük.

Felhasználható: Hiltrud és Michaela Seibel: Só-liszt gyurma

                          Pető Éva: Csutkanépek

                          Chabrecsek Terézia: Töklámpás

                          Fábián Zsolt: Origami

                          Devecsery László: Szalmaország csodái

 

A környezetismeret tantárgy tanítása során fontos, hogy tapasztalati úton, tevékenység közben jussanak ismeretekhez a tanulók. Ezért olyan feladatokat is kapnak, melyek során megfigyelhetik a körülöttük lévő világ változásait.

Tanulmányi séták során figyelhetik meg például a közlekedést, megismerhetik az iskola környékét, láthatják a természeti és épített környezet összetevőit.

Folyamatosan megfigyelhetik az időjárás változásait és annak hatását a természetre.

Családi házhoz szervezett kirándulás során láthatják a háziállatok, hobbiállatok és az ember kapcsolatát és a közvetlen környezetünkben élő növények szerepét.

A jeles napok és ünnepek előkészületei közben a tanórán kívül is megismerkedhetnek a népszokásokkal és hagyományokkal. Ezek az ismeretek bővítik és elmélyítik a tanórán szerzett ismereteket.

Rajzos lejegyzéseket készíthetnek, kísérletekkel tapasztalhatják meg a víz különböző megjelenési formáit.

Folyamatosan fel kell hívni a tanulók figyelmét a balesetek megelőzésére és fontos tudatosítani ennek szükségességét.

 

Rajz - vizuális nevelés:

Fontos feladat a tanulók szép iránti érzékenységének kialakítása és fejlesztése. A szép környezetre, a természet szépségére fel kell hívni a figyelmüket az órák keretein kívül is.

A rajzolás, térkitöltés, különböző technikák megismerése célzott feladatokkal történik. Eljutnak a ponttól a csendéletig és az illusztrációkig.

Fontos a megfigyeltetés (pl. iskola rajza) és a fantázia felhasználása a rajzolás, festés, illetve bármilyen technikával készült ábrázolás során.

Elsődleges cél, az önkifejezés lehetőségének felismerése az alkotásban.

 

Ének:

Az ének tantárgy tanítása során óvodában tanult gyermekdalokra és gyermekjáték-dalokra

alapozunk. Az 1. osztályos tananyag ezek ismétlése új dalokkal kiegészítve.

Szabadidőben is játszható körjátékokat tanulnak, melyek életkorukhoz közel állnak.

Fontos feladat a hallás és ritmusérzék fejlesztése, mely a délutáni hallásfejlesztő foglalkozás során folytatható.

A zeneelmélet alapjait mesébe ágyazva számukra érdekes, megjegyezhető formában kell tanítani, megalapozva a későbbi tananyag megértését.

A legfontosabb cél, az éneklés megszerettetése.

 
.
 
Naptár
2018. Január
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
Idő
 
Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Számláló
Indulás: 2007-01-30
 

Magyarország egyetlen Olicity és legaktívabb Arrow rajongói oldala! Minden infó az aktuális 6. évadról és egyéb finomság    *****    Megjelent a The Sims 4 legújabb kiegészítõje, a Laundry Stuff Pack. Vajon megéri megvenni? Derítsd ki Te magad!    *****    Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene -Katt    *****    Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk! KATT KATT KATT KATT    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    -Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!-    *****    The Resident - A kórházi drámasorozat január 21-én indul Matt Czuchry és Emily VanCamp fõszereplésével! Nézzetek be!    *****    Mindenféle kérdésedre õszinte választ kaphatsz a valódi Kérdõasztrológia segítségével.    *****    Részletes személyiség és sors analízis / születési horoszkóp / ajándék 3 év elõrejelzéssel. Most érdemes ide látogatni!!    *****    Ha diplomás asztrológust keresel, aki BECSÜLET KASSZÁS alapon ad tanácsot és INGYEN OKTAT, akkor keress bizalommal!    *****    A BIOTÉRKÉP AZ IGAZI KARMA! MEGMUTATJA PONTOSAN,MILYEN FELADATTAL SZÜLETTÉL.EGY PRÓBÁT MEGÉR. SOK SEGÍTSÉG MINDEN NAP!!!    *****    Megnyitott a madárvendéglõ! Gyertek vendégségbe ti is Mályvához és Pipitérhez! Irány a Mesetár!    *****    Megnyitottam cikkes, véleményes blogomat! Sok-sok érdekes bejegyzéssel várlak naponta, ne hagyd ki! - Alice    *****    Sztárokról és idolokról írok,ajánlókat hozok,tippeket és tageket osztok meg veletek!Nézz be egy blogkóros lány oldalára!    *****    Az igazi karma a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont,a Chiron,a Lilith (Fekete Hold),Rendeld meg most!Várlak, katt!    *****    családi adókedvezmény 2018 nyomtatvány letöltés, feltételek tudnivalók    *****    Rendelj születési horoszkópot és 3 év elõrejelzés ajándékba a tiéd. Ne feledd a horoszkóp a lélek tükre,bele kell nézni!    *****    családi pótlék utalás 2018 - csp utalás - utalás idõpontja 2018 - családi pótlék kifizetések !    *****    Ismerd meg az Olicity párost! Minden a Zöld Íjász címû sikersorozat imádott szerelmespárjáról! Mindennap friss!    *****    SZEREPJÁTÉK! Ha aktív oldalon szeretnél játszani, nézz be és légy része egy egyedi történetnek! Csatlakozz!